Story Of Rav Avrohom Genechovsky Zt”l – “If You Don’t Hold Me Back, I Promise You Olam Haba”

“אם לא תעכב אותי, אני מבטיח לך עולם הבא”

שוטר התנועה שזכה להבטחה נדירה מהגאון רבי אברהם גניחובסקי זצל

היה זה לפני כ-40 שנה. הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ”ל צועד חפוזות ברחובה של עיר כדי להגיע בזמן לשיעור בישיבת טשעבין, כשלפתע עוצר אותו שוטר חמור סבר בטענה כי לא המתין כנדרש ברמזור האדום להולכי רגל.

רבי אברהם התפלא, ואמר לשוטר כי טעות בידו ולא היו דברים מעולם. אולם כידוע, שוטר לעולם אינו טועה… הוא התעקש על גרסתו וביקש לעכב את רבי אברהם לצורך כתיבת דו”ח ומתן קנס.

פנה אליו הגר”א ואמר: “ראה, אין לי בעיה עם עצם הדבר, אם לטענתך עברתי ברמזור אדום, אשלם ככל אשר יושת עלי. הבעיה הגדולה שלי היא השיעור בישיבה שאליו אני ממהר. השיעור הזה שווה אצלי כל הון דעלמא. קח בבקשה את מספר הזהות שלי ואת כל הפרטים הנדרשים, ודבר עמי בקשר לקנס מאוחר יותר, כדי שלא אאחר לשיעור”.

ורבי אברהם הוסיף: “אני בטוח שאם תעשה כבקשתי, תקבל על כך עולם הבא!” ויש שאמרו, כי אמר זאת אף בלשון הבטחה – “אני מבטיח לך עולם הבא!”

ומה היה בסופו של דבר? הדברים שיצאו מן הלב נכנסו אל הלב, והשוטר הנכבד שכנראה ראה שאיש מורם מעם עומד לפניו, ויתר על כל הענין ושיחרר את רבי אברהם לדרכו לשלום…

(ע”פ מוסף שבת קודש שמיני תשע”ג מתוך קונטרס ‘אגן הסהר’)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *